16.03.2021

Studia dualne


Abstrakcyjna grafika prezentująca teczki w porządku alfabetycznym.

W dniu 16 grudnia 2020 r. SENAT AGH przyjął uchwałę w sprawie ustalenia programu studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku studiów Inżynieria Naftowa i Gazownicza (INiG), o profilu praktycznym (studia dualne) na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu. Nowe studia będą prowadzone wspólnie z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., przedsiębiorstwem ze 100% udziałem Skarbu Państwa, o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego.  Mając na uwadze m.in. plany inwestycyjne spółki GAZ-SYSTEM S.A., dotyczące rozbudowy sieci gazociągów przesyłowych – wybudowanie ponad 2000 km gazociągów wysokiego ciśnienia do 2025 r., spółka zamierza rozwijać współpracę z WWNiG w zakresie przygotowania specjalistycznej kadry na własne potrzeby poprzez utworzenie nowych studiów o profilu praktycznym na II stopniu.  Warto podkreślić, że w ostatnich kilku latach popyt na gaz, który GAZ-SYSTEM przesyła siecią przesyłową wzrósł o ponad 30%, a zatwierdzenie przez Radę Europejską w grudniu 2020 r. wiążącego celu UE w zakresie ograniczenia emisji netto gazów cieplarnianych do roku 2030 o co najmniej 55%

w porównaniu  z 1990 r., zapewne wpłynie na przyspieszenie transformacji krajowego sektora energetycznego, co będzie się wiązać z dalszym wzrostem zapotrzebowania na gaz ziemny na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

Celem nowego kierunku studiów o profilu praktycznym jest przygotowanie absolwentów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, którzy będą w stanie uczestniczyć w rozwiązywaniu najbardziej wymagających wyzwań podejmowanych przez GAZ-SYSTEM S.A. Mając na uwadze, że program studiów dualnych został opracowany we współpracy z GAZ-SYSTEM S.A., absolwent będzie bardzo dobrze przygotowany do realizacji zadań w zakresie działań rozwojowych prowadzonych przez firmę. Dzięki bogatemu programowi praktyk zawodowych, realizowanych na obiektach GAZ-SYSTEM S.A., absolwenci zdobędą także wiedzę i umiejętności, które są wykorzystywane w czynnościach eksploatacyjnych na obiektach gazowej sieci przesyłowej. Najlepsi absolwenci będą mieli możliwość podjęcia zatrudnienia oraz odbycia staży w GAZ-SYSTEM S.A. Absolwenci będą mogli także podjąć pracę w innych spółkach prowadzących działalność w sektorze gazowniczym lub firmach prowadzących działalność usługową

w branży gazowniczej, np. w biurach projektowych. Ukończenie kierunku studiów na kierunku INiG, zgodnie z obowiązującym prawem, upoważnia absolwentów do ubiegania się o uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Studentów zainteresowanych studiami dualnymi, które zostaną uruchomione od semestru letniego 2021 r., zapraszamy do zapoznania się z pełnym opisem kierunku: https://sylabusy.agh.edu.pl/pl/1/1/16/1/5/18/144


Pliki:
bg-head_en.jpg54 Ki